Hirdetés
Hirdetés

Befektetői szeminárium - adatkezelés

2017. szeptember 05., 13:57

A Befektetői szeminárium szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Privátbankár.hu Kft. (1011 Budapest, Hunyadi János utc 23/b.) – továbbiakban Szervező - , a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

1. Adatkezelés

1.1. Az adatkezelő a szeminárium szervezője, a Privátbankár.hu Kft.

1.2. A kezelt adatok köre

A szemináriumon részt vevők neve, e-mail címe, telefonszáma. A szemináriumon történő részvétel (regisztráció) kifejezett jelzésével és annak beküldésével a szemináriumon résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje és azokat harmadik félnek átadhatja.

1.3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a regisztráló személyek szemináriumon való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció. Az adatok átadásra kerülhetnek harmadik fél számára is, aki jogosult ajánlataival e-mailben vagy telefonon megkeresni a résztvevőket.

1.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a szemináriumon való részvétellel. A szeminárium regisztrációs felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és azok átadásához harmadik fél számára, amellyel egyben elismeri azt, hogy a szemináriumra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

1.5. Az adatkezelés időtartama

A résztvevő által megadott személyes adatokat határozatlan ideig őrizzük. A résztvevők adatai csupán addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor. A nyertes adatainak megőrzése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján az adó megállapításakor esedékes naptári év utolsó napjától számított 5 év elteltig tart.

1.6. Az adatkezelés jogosultsági köre

Az adatok kezelésére a szervező munkatársai jogosultak.

1.7. Az érintettek jogai

1.7.1. Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.). Mindezek alapján érintett az a tizennyolc éven felüli természetes személy, aki részt vesz a szemináriumon.

1.7.2. Az érintett kérelmezheti a Szervezőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

1.7.3. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, továbbításáról, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén: Privátbankár.hu Kft. 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/b. E-mail: sales@privatbankar.hu.

1.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) törvényben meghatározott egyéb esetben. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szervező megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

1.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

2. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következő: - Privátbankár.hu Kft. 1011 Budapest, Hunyadi János utca 23/b.

3. Adattovábbítás

3.1. Az adatkezelő a kezelt adatokat marketing célból harmadik fél részére átadhatja.

4. Adatbiztonság

4.1. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét.

4.2. A magas biztonságú adattárolást, hogy az adatokról napi szintű mentés készül külön tárhelyre.

4.3. Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés.

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés