10p

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

A magyar kormány ugye sok mindent ígért az Európai Uniónak, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ezeket az első adandó alkalommal felrúgja, ha éppen úgy tartja kedve. Így pedig nehéz lesz a befagyasztott uniós forrásokhoz valóban hozzáférni. Bod Péter Ákos elemzéséből kiderült, hogy a kieső brüsszeli pénzeket lehet-e pótolni akár a beáramló működőtőkéből, akár a külföldön dolgozó magyarok hazautalásaiból.

Ha van valamiben egyetértés elemzői, szakértői körökben, az annak belátása, hogy a magyar gazdaságnak nem szabad megragadnia a közepes hozzáadottértékű pozícióban, amire ipari vonatkozásban az „összeszerelő” címke utal. Továbbá túl kellene lépnünk azon a szinten, amelyben a külföldi működőtőke (FDI) a fő forrása a növekedésnek, sőt inkább a magyar gazdasági szereplőknek kellene aktívabbaknak lenniük a külföldi befektetések (innen nézve: „kifektetések”) terén.

Mindkét vonatkozásban értünk el bizonyos haladást az elmúlt években, egyébként az egész térségünkkel együtt: nőtt a hazai cégek külső befektetése, és némileg feljebb jutottunk a nemzetközi értékláncokban. Most viszont a kormányzati gazdaságpolitika hirtelen visszafordult, és a nagyvolumenű működőtőke-importtól várja a növekedést, ráadásul anyag- és energiaigényes összeszerelő ipari területeken.

A politikai hátraarc mögött talán az a felismerés áll, hogy az EU-tól eddig bőségesen ideáramló folyó- és tőketranszferek csökkennek, akár elapadnak: a jogállamisági feltételeknek nem képes vagy nem hajlandó eleget tenni a kormányzat. Jobb ötlet híján az Orbán-kormány arra gondolhat, hogy a debreceni CATL-beruházás és más hasonló mega-invesztíció lesz a megoldás a növekedés és a külső pénzügyi egyensúlytalanság gondjaira.

Ha ez az elgondolás, akkor az téves. Pontosan az ilyen karakterű üzleti tevékenységek szorítják be az országot a közepes fejlettségi állapotba, amint azzal itt korábban már többször foglalkoztunk.

De talán a fizetési mérleg-gondokra megoldás a tőkeimport? Elvégre olyan beruházásokról van szó, amelyeknek a terméke százszázalékosan exportra megy. Noha persze nagy hányadot tesz ki az importtartalom is, de mégis nettó export lesz az ügylet vége.

Ez lehet jogos érv, ám árnyalást igényel, éppen a rendszerváltozás második-harmadik évtizedének tapasztalatai alapján. A beruházási szakaszban a működőtőke beérkezése javítja a tőkemérleget, mert nem-adósság jellegű tőkebeáramlás történik, viszont rontja a külkereskedelmi egyensúlyt, mert az import is növekedésnek indul. A közvetlen külföldi beruházás termőre fordulásával majd megnő az exportvolumen is.

Nyereségessé válásával a külföldi tulajdonost illető tőkejövedelem megjelenik a GDP-statisztikában - noha nem lesz része a magyar nemzeti jövedelemnek, és rendszerint elhagyja az országot.

A nagy tőkeimportőr országok fizetési mérlegének a jövedelem-sora tartósan deficitet mutat; ez igaz hazánkra is. A jövedelmi soron jelentkező deficit nem okoz gondot mindaddig, amíg az áruk és szolgáltatások sorában jelentős a kiviteli többlet (mint minálunk is, 2009 és 2019 között). Ám más a helyzet most, amikor a külső folyó mérlegben nagyarányú deficit lépett fel, és a fizetési képesség a jelenleg még ütemesen érkező uniós tőketranszferek ellenére szintén a hiány-tartományba csúszott.

Az ábra jól mutatja, hogy a 2008-as válság nyomán erős többletbe ment át a magyar áru- és szolgáltatás-külkereskedelem egyenlege, ahogy az akkori pénzügyi válság nyomán a hazai kereslet gyenge maradt, míg az exportkapacitások szorgosan termelték a külkereskedelmi többletet. Ahogy azonban a hazai fogyasztás is kezdett megnőni, és ezzel az import is, a külkereskedelmi szufficit elolvadt. A folyó fizetési mérleg így is többletet mutatott évekig, mert a külkereskedelmi mérleghez társult a külföldről jövő transzfer (EU-s folyó jellegű támogatás, mint például a gazdáknak nyújtott agrár-kiegészítés), viszont lefele húzta azt a jövedelem-egyenleg, amelynek a hiánya a GDP 4-6 százalékát tette ki a legtöbb évben. Újabban némileg csökkent ez a szerkezetileg negatív tényező; vajon mi áll e mögött?

A válaszhoz tudni kell, hogy a fizetési mérlegnek ez a statisztikai sora két jövedelmi kör egyenlegéből tevődik össze. Az egyik már szóba jött: az itt működő külföldi tőkék adózott osztalékjövedelme, az ide nyújtott hitelek kamatjövedelme negatív előjelt ölt, a magyar cégek és bankok külföldi tőkejövedelme pedig pozitív: a kettő egyenlege negatív szám a magyar esetben. Ám létezik egy más jövedelmi kör is: az itt dolgozó külföldiek (pl. német csúcsmenedzserek, ukrán építőmunkások) hazautalt jövedelme negatív tétel, amivel szemben állnak a külföldön egyénileg dolgozó vagy oda kirendelt magyar munkavállalók hazautalásai. A migrációs folyamataink jellege alapján nem meglepő, hogy ez a munkajövedelmi tétel elég jelentős, amint azt bizonyos megbízhatósággal jelzik az MNB adatai.

A jövedelmi folyamatokból felidézhetők az elmúlt időszak politikai és gazdasági fejleményei. A külföldről kapott és külföldre nyújtott hitelek kamategyenlege például megmutatja, hogy eleinte rengeteg külföldi kölcsöntőke működött az országban (felfutott a lakás- és autóvásárlási célú devizahitelezés), majd a devizahitelek állománya csökkent, valamint 2022-ig a kamatszint is. A magyar bankok némelyikének van külföldi kamatjövedelme, de nem elég ahhoz, hogy pozitív tartományba vigye ezt a kategóriát. A fő tétel a külföldi tulajdon után járó részesedés: ennek deficitje a GDP 4-5 százalékát tesz ki. Miután az MNB adatai szerint a magyarországi nettó FDI-állomány a GDP 30 százalékára rúg, ez elég szép profitrátát implikál. Ha a kormány intenciója szerint tovább nőne az itteni külföldi befektetések állománya, és nem emelkedne az adóteher a külföldieken, valamint a mostanihoz hasonlóan alakulna a nyereségességük, akkor továbbra is ilyen vagy még nagyobb mértékű strukturális deficittel kell számolni a tőkejövedelmi soron.

De az ábrán idővel megjelent a munkavállalói jövedelem tétele is, amely nyilván a 2004-es EU-tagságunk után, főként a főbb munkaerőpiacok (Németország, Ausztria) 2011-es megnyílását követően vált nemzetgazdasági jelentőségűvé. Persze nemcsak a magyarok kezdtek munkát vállalni külföldön, hanem az itt dolgozó uniós és harmadik országbeli (EU-n kívüli) munkavállalók száma is nőtt, de ezek számossága nem éri el a magyar vendégmunkásokét. Erre utal a hazautalások pozitív egyenlege. A Covid-évben a többlet aránya kicsit mérséklődött, majd talán újra emelkedni fog. Így is figyelemre méltó a GDP egy-két százalékára rúgó értéke, hiszen az uniós transzferek (a folyó és a tőkejellegű támogatások összesen) a befizetéseinket hosszabb átlagban 3-4 százalékkal múlták felül.

Más szóval: a vendégmunkás-egyenlegünk az uniós segélyek felét teszi ki. Ha teljesen kiesnének az EU pénzei, azt nem kompenzálnák teljesen, de már nagyságrendileg összemérhető adatokról van szó.

Más országokban előbb indult el a munkaerő kivándorlása, és sok esetben egészen nagy mértéket ért el. Hogy az jó vagy káros folyamat-e, hosszú és bonyolult vita tárgya lenne. De az is nagyon különféle, hogy a munkaerőt kibocsájtó országok (lengyelek, észtek, lettek, bolgárok, románok) milyen mértékben fogadnak be más országokból, gyakran az EU-n kívülről munkáskezet. Márpedig ez is gyakori: a régóta zajló lengyel emigrációs folyamat mellett szintén régóta erős az oda irányuló migráció is, főként ukrán, belarusz forrásból.

A nemzetközi adatok gyűjtése és összehasonlíthatósága nehéz ügy, de az EU statisztikai szolgálatának adatai nyújtanak bizonyos eligazítást abban, hogy a nagyobb hagyományú vendégmunkás-exportőr országok esetében mekkora az ügy nemzetgazdasági súlya.

Az adatok a sokféle jogcímű és gazdasági tartalmú pénzmozgásoknak csupán két körét fedik le, a nagyságrendi összevetéshez azonban megfelelnek. Megerősítik a hazai fizetésimérleg-statisztikákból nyert képet, és nagyjából megfelelnek a Világbank munkajövedelem-hazautalási kimutatásainak.

A kép tehát: az uniós tagországok felében a külföldről hazautalt személyes jövedelem a GDP 1 százaléka körül-alatt marad. Érdekes módon ez vonatozik a lengyel gazdaságra is; esetükben nem a külföldi lengyel diaszpóra lett kisebb, sem a hazautalások mértéke, mint inkább a hazai GDP nőtt erőteljesen, így a relatív méret kisebb, mint pl. a magyar. A legszegényebb európai térséget félretéve (Albánia, Koszovó), a bolgár, román, lett, horvát esetben látszik, hogy a korábban elszenvedett nagy munkaerő-kiáramlásnak a következtében komoly nemzetgazdasági súlya lett a jövedelem-hazautalásnak. Ezek az összegek javítanak a fizetési mérleg-pozíción, érzékelhetően növelik az otthon elkölthető jövedelmet. Így lehet az, hogy a GDP/fő mutatót tekintve erősen lemaradt országokon belül az egyéni fogyasztás (és ezen keresztül a felhasznált nemzeti jövedelem) nem mutat olyan elmaradott képet, mint a bruttó hazai – de nem nemzeti – termék esetében.

A Nyugaton dolgozó magyarok helyét ázsiai munkások veszik át? Fotó: Depositphotos
A Nyugaton dolgozó magyarok helyét ázsiai munkások veszik át? Fotó: Depositphotos

Természetesen a folyamat másik arca az, hogy az adott ország munkaerőpiacáról, a helyi gazdaságból, a társadalomból (a demográfiából éppen úgy, mint a demokráciából) hiányoznak a nyugaton élő, dolgozó százezrek, akár milliók.

Most menjünk vissza az alapkérdésre. Ha a magyar demokratikus deficit, a jogrend leromlása miatt elesik az ország az uniós segélyek zömétől, a kiesést vajon pótolhatják-e a hazai cégek külföldi profitjai, és különösen a külföldön tartósan vagy átmenetileg dolgozók jövedelmei?

A belátható időben nem. A magyar cégek repatriált jövedelme hosszú időtávon sem lesz képes kiegyensúlyozni a fizetési mérleg vállalati jövedelmi sorának rendszerszerű deficitjét. Viszont növekvő a gazdasági jelentősége a külföldre ingázók, ott dolgozók hazautalásainak. Az ilyen pénzek egy nagy része az anyaország fogyasztási képességét növeli, de a lakossági és (kis)vállalati beruházásoknak is fontos forrása. Sok vélemény szerint a lengyel gazdaság tartós dinamikájának régóra egyik tényezője a lengyel diaszpóra otthoni vállalkozás-támogató tevékenysége. Az ilyen pénzek hatalmas előnye az uniós segéllyel vagy egyéb államközi támogatásokkal szemben, hogy nem az állami bürokrácián keresztül kerülnek be a társadalomba. Technikai hátrány a pénzutalás viszonylagos költségessége, bár ezen a téren a technológia fejlődése gyors javuláshoz vezetett.

Mindez a magyar esetre vonatkoztatva azonban nem változtat azon, hogy az uniós támogatások nagy részének vagy pláne egészének az esetleges kiesése mind az aggregált keresletben, mind a fizetési és tőkemérlegben súlyos gondokat okozna. Azokat pedig a külföldi működőtőke bevonásának erőltetése nem oldaná meg. Az sem igazi segítség, ha tovább gyorsulna a magyar munkavállalók migrációja, és annak különféle súlyos hatásának mintegy mellékhatásaként növekedne a hazautalások mértéke.

A szerves hazai tőkeképződés és a nagyobb termelékenység nyomán megemelkedő itthoni bérszint és belső fogyasztás az a pálya, amelyen fokozatosan, állhatatosan előre haladva valóban esélyes a sikeresen térségbeli társainkkal való lépéstartás. Fair törvények, tiszta versenyviszonyok, a nemzetközi értékláncokba adottságaink szerinti beépülés: szinte unalmasan egyszerű a felemelkedés képlete. Most inkább megint kerülőutakat kutat a magyar politika. Bőséges a példatár, hogy azok zsákutcákba vezetnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Benchmark Bod Péter Ákos: a fizetési mérleg javult - de nem javult meg
Bod Péter Ákos | 2023. október 27. 05:39
Már a múlté a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes hiánya, másnéven az ikerdeficit – hangzik el Nagy Márton érvelése. Ám egyelőre ott tartunk, hogy a költségvetés erősen deficites, a forgalmi típusú adók valahogy nem nőnek a tervezett mértékben, holott a tervezettnél jóval nagyobb infláció az áfa és szja csatornáin elvileg még enyhítik is a pénzügyminiszter aggodalmait. 
Benchmark Bod Péter Ákos: követjük a dezinflációs trendet - és azután?
Bod Péter Ákos | 2023. október 11. 05:57
Bár a magas tavalyi bázisszint miatt decemberben 7 vagy 8 százalékra mehet le az éves pénzromlás, a nemzetközi szervezetek – jelesül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) – már azt prognosztizálják, hogy az eddig gondolt és a magyar hatóságok által említett inflációs pályánál magasabb árszintemelkedés várható 2024-re.
Benchmark Bod Péter Ákos: A „fejlődő Európa” – ahogy az EBRD látja a térséget és benne Magyarországot
Bod Péter Ákos | 2023. október 5. 05:47
Vajon a magyar gazdaságnak, és általában is egy rendszerváltó országnak, hol a helye a világ gazdasági-üzleti térképén? A teljesítményt kikhez, mihez kell mérni? Ezen kérdések megválaszolásához is érdemes figyelemmel kísérni az EBRD elemzéseit: a tágan vett kelet-európai térséget hitelezőként jól ismerik, fizikai jelenlétük miatt a belső viszonyokról is vannak első kézből származó ismereteik, így gazdasági prognózisaik is figyelemre méltók kelet-közép-európai vonatkozásban is.
Benchmark Bod Péter Ákos: Monetáris váltás előjele vagy csupán szakmai felismerés?
Bod Péter Ákos | 2023. augusztus 2. 05:49
A forint árfolyamának hirtelen és erőteljes változásai rendszeresen tudatosítják a magyar gazdasági szereplőkben az önálló valuta meglétéből fakadó komoly kockázatokat. Mind gyakrabban előkerül a kérdés: hogyan tovább? A jó és egyszerű válasz az euróövezethez való csatlakozás lenne. Arra azonban nemhogy céldátum nincs, de gyenge szándék sem látszik a kormányzati körökben. Újabb jelek alapján mégis érdemes megint rápillantani a helyzetre.
Benchmark Bod Péter Ákos: a hitelminősítők várnak, de mire is?
Bod Péter Ákos | 2023. június 28. 05:33
A magyar stagfláció bekövetkezte kellemetlen meglepetésként érte azokat, akik nem észlelték a 2022 első felének adatai mögötti különleges mozgatókat. A hitelminősítők idővel reagáltak – de most kivárnak. Az európai gazdasági klíma jobb, mint ahogyan akár csak fél évvel ezelőtt is kinézett, a magyar ütemcsökkenés igen nagy. De nem itt találhatók a nagy bizonytalanságok, hanem a politikai kockázatok terén. Legfőképp: mi lesz az EU-kapcsolatokkal? Most minden elemző vár.
Benchmark Bod Péter Ákos: Amerikai államcsőd, a dollár térvesztése - vagy csak újabb belpolitikai csetepaté?
Bod Péter Ákos | 2023. május 26. 05:49
Napok kérdése, hogy az Egyesült Államok tényleges államadóssága mikor éri el a szövetségi adósságplafont. Onnantól kifizetési zavarok állhatnak be, hacsak nem emelik meg addigra a korlátot. Logikus lenne a realitások tudomásul vétele, és a költségvetési kiadási plafon módosítása, ezzel a szelektív fizetésképtelenség veszélyének az elhárítása. Csakhogy ahhoz kétpárti egyetértés kellene. Annak elérése viszont roppant bizonytalan a mai Amerikában.
Benchmark Bod Péter Ákos: bankcsődök a tengeren túl és innen, mekkora a baj?
Bod Péter Ákos | 2023. május 12. 05:31
Bod Péter Ákos aktuális cikkében a bankcsődök okait és következményeit, hatásait járja körül. Vajon mekkora a baj?
Benchmark Bod Péter Ákos: Figyelmeztetés jött a német gazdasági szereplőktől
Bod Péter Ákos | 2023. május 4. 05:36
Saját üzleti kilátásaikat kedvezőtlenebbnek értékelik a vállalatok, mint az elmúlt tíz évben bármikor - derül ki a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara legfrissebb konjunktúra-jelentéséből. Ugyanakkor sokan a mostani gazdasági visszaesést átmenetinek tekintik. 
Benchmark Bod Péter Ákos: Az MNB óvatosan lépked, csakhogy nem a monetáris politikán múlik a forint sorsa
Bod Péter Ákos | 2023. április 28. 05:47
Bod Péter Ákos aktuális írásában azt vizsgálja, hogy a forint jelenlegi „erőssége” döntően azzal függ össze, a pénzügyi szereplők a likvid pénzüket most 18 százalék mellett helyezhetik el a jegybanknál.
Benchmark Bod Péter Ákos: Szétterülő infláció, lassú ereszkedés – kockázatokkal
Bod Péter Ákos | 2023. április 14. 05:47
A magyar gazdaság 2023 első negyedéve stagflációs jellegű volt. Hogy eleget tesz-e a recesszió elfogadott meghatározásának, azt majd megállapíthatjuk, ha kijön a KSH gyorsbecslése a GDP alakulásáról. Amennyiben az első negyedéves GDP-volumenindex a 2022-es év negyedik trimeszterének adata alatt marad, akkor ez lesz most a sorban a harmadik recessziós negyedév. 
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Professzionális online sales és marketing vezetőt keresünk!

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG